top of page

Ochrana osobných údajov

Dňa 25. mája 2018 nadobudlo účinnosť Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) z 27. Apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe týchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (ďalej len „GDPR“). Spolu s GDPR nadobudol účinnosť aj zákon č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov (ďalej len „Zákon“). 

V rámci tohto dokumentu by sme Vás chceli informovať o tom, aké osobné údaje spracovávame, či už na základe súhlasu dotknutej osoby alebo na základe iného právneho dôvodu, k akým účelom ich používame, komu môžeme osobné údaje poskytovať. Identifikujeme či pri spracovaní osobných údajov vystupuje združenie Zakrúžkuj ženu, o.z. ako prevádzkovateľ, alebo sprostredkovateľ. Taktiež Vás chceme informovať o právach, ktoré v súvislosti s ich spracovaním máte. 

Zásady ochrany a spracovania osobných údajov.

Občianske združenie Zakrúžkuj ženu a informácia pre dotknuté osoby.  

Meno, sídlo a kontaktné údaje prevádzkovateľa

Meno: Zakrúžkuj ženu, o.z.

Sídlo: Černyševského 10, 851 01 Bratislava, Slovenská republika 

IČO: v príprave 

Kontakt pre ochranu osobných údajov: info@zakruzkujzenu.sk 

 

Druh a rozsah spracovávaných údajov

Identifikačné údaje – v rozsahu meno a priezvisko. 

Kontaktné údaje – v rozsahu telefónne číslo, e-mailová adresa. 

Fotografie – zverejňujeme len s dobrovoľným súhlasom dotknutých osôb. Tento súhlas je možné kedykoľvek odvolať zaslaním požiadavky na e-mail info@zakruzkujzenu.sk.

 

Účel spracovania osobnách údajov

Súčasná právna úprava umožňuje spracovávať osobné údaje na základe zákona (teda aj bez súhlasu dotknutej osoby) alebo na základe súhlasu dotknutej osoby. Ak neexistuje zákonný dôvod na spracúvanie osobných údajov bez Vášho súhlasu, spracúvame Vaše osobné údaje len na základe Vami udeleného súhlasu.

Bezplatné novinky zasielame e-mailom len s Vaším dobrovoľným súhlasom poskytnutým použitím Kontaktného formulára na našich webových stránkach.

 

Spracovanie a poskytovanie osobných údajov

Občianske združenie Zakrúžkuj ženu spracováva osobné údaje, ktoré nám sami poskytnete. Vaše osobné údaje nebudú žiadnym spôsobom presúvané do krajín mimo Európskej únie. Naša internetová stránka môže obsahovať monitorovacie súbory cookies tretích strán, ktoré slúžia k získavaniu anonymných štatistík o návštevnosti jednotlivých stránok. Ide predovšetkým o dáta a informácie, ktoré spracúvame pomocou služby Google Analytics a monitorovacích súborov prevádzkovateľov sociálnych sietí. Tieto dáta neumožňujú samy o sebe identifikovať konkrétnu fyzickú osobu.

 

Kategórie dotknutých osôb

Podporovateľky a podporovatelia kampane, ktorí sa registrujú prostredníctvom formulára na stránke. Ambasádorky a ambasádori združenia Zakrúžkuj ženu, o.z.

 

Kategórie zhromažďovaných osobných údajov

Bežné osobné údaje (§ 2 zákona, čl. 4 bod 1 Nariadenia).

 

Obdobie, počas ktorého budú vaše osobné údaje uchovávané

Údaje získané registráciou na stránke budú uchovávané do ukončenia realizácie aktivít kampane (najneskôr však do 31. 12. 2023).

 

Práva pri spracúvaní osobných údajov

Právo na prístup: máte právo vedieť, aké údaje o Vás spracovávame, za akým účelom, po akú dobu, kde Vaše osobné údaje získavame, komu ich odovzdávame, kto ich mimo nás spracováva a aké máte ďalšie práva súvisiace so spracovaním Vašich osobných údajov. V prípade ak si nie ste istí, ktoré osobné údaje o Vás spracovávame, môžete nás požiadať o informáciu, či osobné údaje, ktoré sa Vás týkajú, sú alebo nie sú z našej strany spracovávané, a ak je to tak, máte právo získať prístup k týmto osobným údajom. 

 

Právo na opravu: máte právo na opravu nepresných alebo neúplných osobných údajov, v prípade zistenia, že osobné údaje, ktoré sú predmetom spracovania sú nepresné, alebo neúplné. 

  

Právo na výmaz: v určitých prípadoch máte právo, aby sme Vaše osobné údaje vymazali, ide najmä o tieto prípady: vaše osobné údaje už nepotrebujeme na účely, na ktoré sme ich spracovávali; odvoláte súhlas so spracovaním osobných údajov, pričom sa jedná o údaje, ku ktorých spracovaniu je Váš súhlas nevyhnutný a zároveň združenie Zakrúžkuj ženu nebude mať žiadny iný dôvod, prečo tieto údaje naďalej spracovávať; nadobudnete presvedčenie, že nami vykonávané spracovanie osobných údajov prestalo byť v súlade so všeobecne záväznými predpismi. 

V prípade ak je splnený minimálne jeden z týchto dôvodov, Vaše osobné údaje bez zbytočného odkladu vymažeme a o vymazaní Vás budeme bezodkladne informovať. 

  

Právo na obmedzenie spracovania: v určitých prípadoch môžete disponovať, okrem práva na vymazanie, právom na obmedzenie spracovania osobných údajov. V rámci tohto práva máte možnosť aby došlo k označeniu Vašich osobných údajov a tieto údaje neboli predmetom žiadnych ďalších operácií spracovania po obmedzenú dobu. Obmedzenie spracovania osobných údajov sa týka najmä prípadov kedy: namietate presnosť osobných údajov, a do uzavretia dohody/uvedenia opravy osobných údajov, aké údaje sú správne; Vaše osobné údaje spracovávame bez dostatočného právneho základu, ale pred výmazom uprednostníte obmedzenie spracovania (kedy predpokladáte že v budúcnosti nám takéto osobné údaje poskytnete); vznesiete námietku proti spracovaniu osobných údajov, a počas doby spracovávania námietky, je združenie Zakrúžkuj ženu povinné obmedziť spracovanie Vašich osobných údajov. 

 

Právo vzniesť námietku proti spracovaniu osobných údajov: máte právo namietať proti spracovaniu Vašich osobných údajov, ku ktorému dochádza na základe našej oprávnenej činnosti. 

  

Právo podať sťažnosť: uplatnením vyššie uvedených práv nie je nijako dotknuté Vaše právo podať sťažnosť u príslušného dozorného úradu na ochranu osobných údajov. Toto právo môžete uplatniť najmä v prípade, keď nadobudnutie presvedčenie, že Vaše osobné údaje spracovávame neoprávnene alebo v rozpore so všeobecne záväznými právnymi predpismi. Sťažnosť proti spracovaniu osobných údajov môžete podať na Úrad pre ochranu osobných údajov, ktorý sídli na adrese Hraničná 12, 820 07, Bratislava 27. 

  

Vo všetkých prípadoch, ktoré súvisia so spracovaním Vašich osobných údajov (informovanie, uplatnenie vyššie spomínaných práv, odvolanie súhlasu so spracovaním osobných údajov a podobne), Vás poprosíme kontaktovať občianske združenie Zakrúžkuj ženu na e-mailovej adrese info@zakruzkujzenu.sk. Váš podnet vybavíme bez odkladu, najneskôr do 30 dní od jeho doručenia (okrem výnimočných prípadov, kedy z dôvodu zložitosti podnetu je združenie Zakrúžkuj ženu oprávnené takúto lehotu predĺžiť o ďalších 30 dní, o takomto predĺžení a jeho zdôvodnení Vás budeme včas informovať).

 

Odvolanie súhlasu

Ak ste nám ako dotknutá osoba poskytli svoj súhlas so spracovaním osobných údajov, máte právo kedykoľvek tento súhlas odvolať na e-mailovej adrese info@zakruzkujzenu.sk.

 

Občianske združenie Zakrúžkuj ženu si vyhradzuje právo na zmenu tejto informácie v prípade zmeny legislatívy. 

Potrebujeme Vašu podporu!

bottom of page