top of page

Silvia Porubänová

Sociologička, riaditeľka SNSĽP

Vyššia účasť a zastúpenie žien v politickom živote Slovenska je nespochybniteľne potrebné z niekoľkých dôvodov. Ten najsamozrejmejší je humanistický a demokratický: ženy tvoria minimálne polovicu obyvateľstva aj voličstva tejto krajiny, je teda na mieste aby sa spravodlivo a dôstojne podieľali aj na jej riadení. Najdôležitejší dôvod pre zvýšenie účasti a zastúpenia žien v politickom živote je však výsostne pragmatický a je to možnosť presadzovať a ovplyvňovať agendy, v ktorej majú ženy skúsenosti, odbornosť, kvalifikáciu. Pravdepodobne najväčšie prekážky významnejšej účasti žien tkvejú priamo v politických stranách. Neblahú úlohu však zohrávajú aj dosiaľ prežívajúce predsudky a stereotypy ohľadom rolí a životného poslania mužov a žien, či nízka solidarita medzi ženami a slabá sebapodpora.

bottom of page